Използвана литература при разработване на онлайн лекционния курс по Ботаника

 1. Терзийски Д., М.Попова, И.Чешмеджиев, 2012. Анатомия и морфология на растенията, Академично Издателство на АУ-Пловдив.
 2. Попова М., И.Чешмеджиев, Д.Терзийски, 2012. Систематика на растенията, Академично Издателство на АУ-Пловдив.
 3. Георгиев, Г.,  Е. Чакалова, 1986. Анатомия и морфология на растенията, Наука и изкуство, София.
 4. Нинова, Д., 1995. Анатомия и морфология на растенията, Пловдив.
 5. Василев А., Н. Воронин, А. Еленевский, Т. Серебряков, 1978. Анатомия и морфология растений, “Просвещение”, Москва.
 6. Николова, А. 2010. Лечебни растения, Академично Издателство на АУ-Пловдив.
 7. Божилова, Е.,  И. Коева, С. Тонков, 1999. Систематика на висшите растения, София.
 8. Флора на РБългария, 1963-1994, т I-X, БАН, София.
 9. Тахтаджан, А., 1974 – 1982. Жизнь растений, т. І-VІ, 1974, “Просвещение”, Москва.
 10. Peter H. Raven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn, 2005. Biology of plants, 7th ed., W.H.Freeman and Company, New York.
 11. W. C. Dickison, 2000. Integrative Plant Anatomy, Academic Press, London.
 12. Ray F. Evert, 2006. Esau’s plant anatomy, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
 13. Beck, Ch. B., 2005. An introduction to plant structure and development, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Cullen J., 2007. Practical Plant identification. Cambridge University Press, Cambridge.
 15. Raven P., G. Johnson, K. Mason, J. Losos, S. Singer, 2007. Biology, McGraw-Hill Science, New York.
 16. Baskin, C., J. M. Baskin, 1998. Seeds, Academic Press, California.
 17. Bewley J. D., Black M., 1983. Physiology and Biochemistry of Seeds, vol. I & II, Springier Verlag, New York.
 18. www.wikipedia.org/images