За автора

anna_au120Анна Максимова Николова

Доцент по Ботаника
Катедра Ботаника и Агрометеорология,
Факултет по Агрономство,
Аграрен Университет - Пловдив

 

Извеждани лекционни курсове през учебната 2020/2021 година в ОКС Бакалавър

Ботаника

  • Анатомия и Морфология на Растенията, задължителна дисциплина за студентите от специалности Лозаро-градинарство, Декоративно градинарство и Тропично и субтропично земеделие, редовно обучение
  • Анатомия, Морфология и Систематика на Растенията - задължителна дисциплина за студентите от специалност Зооинженерство, редовно и задочно обучение
  • Систематика на растенията, задължителна дисциплина за студентите от специалности Лозаро-градинарство, Декоративно градинарство и Тропично и субтропично земеделие, редовно обучение

Билкарство

  • Избираема или факултативна дисциплина в учебните планове на определени специалности - редовно обучение.

Биология на семената

  • Избираема  дисциплина в учебните планове на АП, втори курс - редовно и задочно обучение.