За автора

anna_au120Анна Максимова Николова

Доцент по Ботаника
Катедра Ботаника и Агрометеорология,
Факултет по Агрономство,
Аграрен Университет - Пловдив

 

Извеждани лекционни курсове през учебната 2016/2017 година в ОКС Бакалавър

1. Ботаника

  • Анатомия и морфология на растенията, задължителна дисциплина за студентите от специалности Лозаро-градинарство и Тропично и субтропично земеделие, редовно обучение - I-ви семестър
  • Ботаника - задължителна дисциплина за студентите от специалност Зооинженерство, редовно обучение - I-ви семестър
  • Систематика на растенията, задължителна дисциплина за студентите от специалности Лозаро-градинарство и Тропично и субтропично земеделие, редовно обучение - II-ри семестър

2. Билкарство

  • Избираема или факултативна дисциплина в учебните планове на определени специалности - редовно и задочно обучение.