Видове съцветия

Тествайте знанията си относно видовете съцветия, като поставяте мишката над празните боксчета

inflorescences_simple_m при тях цветовете са заловени директно за главната съцветна ос Грозд - съцветната ос удължена, цветовете заловени с дръжки за нея Клас - съцветната ос удължена, цветовете приседнали Кочан - съцветната ос удължена и надебелена, цветовете приседнали   Реса - съцветната ос е удължена, висяща, цветовете еднополови, приседнали или на къси дръжки Щит - съцветната ос удължена, цветовете са с нееднакво дълги дръжки, изнасящи ги на еднаква височина Сенник - съцветната ос силно скъсена, цветовете заловени за нея с еднакво дълги дръжки Главичка - съцветната ос е скъсена и разраснала се, цветовете приседнали Кошничка - високо специализирана главичка. Върху съцветното легло се разполагат тръбести и езичести цветове в различни комбинации

 

inflorescences_comp_m главната съцветна ос е рaзклонена и цветовете са разположени върху страничните й разклонения Сложен грозд - страничните разклонения на главната съцветна ос са прости гроздове Сложен клас - страничните разклонения са дребни, компактни, прости класчета Сложен сенник - в края на страничните оси са разположени прости сенници. Скорпионовиден монохазий - образува само едно странично разклонение във възела под връхния цвят, като следващите разклонения на страничното съцветие се разполагат само от едната страна на оста му Последователен монохазий - разклоненията на страничното съцветие се развиват последователно от двете страни на оста му Дихазий - има две странични съцветия във възела под връхния цвят Циатий - съцветие образувано от един женски цвят и пет тичинкови цвята около него Сложен щит - междувъзлията на паракладиите са удължени така, че изнасят цветовете на страничните съцветия на еднаква височина с връхния цвят. Метлица - силно разклонено съцветие, с моноподиални странични разклонения Тирс - страничните разклонения на тирса са монохазии или дихазии Антела - силно вдлъбнат щит, при който базалните паракладии надрастват връхните и са ориентирани нагоре

 

inflorescences_sast_m те са комбинация от два различни вида съцветия, като разклоняването на главната ос е различно от разклоняването на страничните оси Грозд от сенници - грозд на който страничните съцветия са сенници Щит от кошнички - главната ос е разклонена за щит на който страничните съцветия са кошнички Метлица от кошнички - метлица на която страничните съцветия са кошнички