Растителни тъкани

Клетките са асоциирани заедно по различен начин и формират структурни и функционални единици, наричани тъкани.

Растителните тъкани представляват съвкупност от свързани помежду си клетки, които:

 • имат общ произход,
 • еднаква структура и
 • изпълняват една и съща функция.

Според основното си предназначение, тъканите се подразделят на:

 • Меристемни (образувателни) тъкани - обслужват нарастването на растенията
 • Трайни тъкани - изпълняват всички останали функции

 

Трайните тъкани са организирани в по-големи единици, известни като тъканни системи

tissue_systems_3

Тъканните системи се срещат във всички органи на растението, като преминават без прекъсване от орган в орган, обуславяйки единността и сходството в строежа на растителното тяло.
Растенията имат следните тъканни системи:

 • Покривна тъканна система - изгражда най-външния защитен слой на растителното тяло и е представена от епидермис и корк (при наличие на вторично нарастване на растителния орган).
 • Проводяща тъканна система - състои се от два вида проводящи тъкани (ксилема и флоема) и обслужва транспорта на веществата в растението. Потопена е сред основните тъкани
 • Основна (фундаментална) тъканна система - обслужва всички останали функции на растението и се състои от паренхима, склеренхима и коленхима. Паренхимата е най-широко застъпената основна тъкан.

 

Диференцирането на горепосочените тъканни системи се инициира още при развитието на зародиша. Техни предшественици са първичните меристеми на зародиша - протодерма, прокамбий и основна меристема, съответно.

 

В растителното тяло, отделните тъканни системи са разположени по типичен за дадения орган и таксон начин

Обикновено разположението на тъканните системи в отделните растителни органи е сходно. Като правило проводящите тъкани са потопени сред основните, а покривните тъкани формират най-външния слой на растителните органи. Принципните различия идват най-вече от относителното разположение наtissue_systems_320проводящите и основните тъкани една спрямо друга.

Например, в стъблото на двусемеделните растения, проводящите снопчета са подредени в кръг и са потопени сред основните тъкани. Зоната оставаща навътре от проводящите снопчета се нарича сърцевина, а зоната навън от тях - първична кора.
В корена на същото растение проводящите тъкани формират централен цилиндър, обграден от първична кора.
В листа проводящата тъканна система е представена от проводящи снопчета (жилките) потопени сред фотосинтезираща паренхима (мезофил).

В зависимост от това, дали са изградени от един, два или повече типа клетки, тъканите се подразделят на:

 • прости тъкани - изградени са от един тип клетки (паренхима, коленхима, склеренхима)
 • сложни (комплексни) тъкани - изградени са от два или повече типа клетки (ксилема, флоема, епидерма)

Според произхода си тъканите се подразделят на:

 • първични - водят началото си от първични меристеми
 • вторични - водят началото си от вторични меристеми

 

Повечето от тъканите са многофункционални и изпълняват две или няколко функции. Освен това, тъканите могат да променят функциите си или да запазят само някоя от първоначалните. Например дървесината първоначално има преди всичко проводяща функция, която впоследствие губи и служи само за механична опора на растението.

Предишна / Следваща >>