Делене на клетката - Просто делене

prosto_delene

Прокариотните клетки се делят чрез просто делене

Простото делене представлява процес на разделяне на клетката на две еднакви или почти еднакви половини. При него клетката увеличава размерите си, удвоява генетичната си информация, след което се разделя на две дъщерни клетки.
При прокариотите деленето довежда до репродукция на целия едноклетъчен организъм.

Постъпване на репродукционен сигнал. Обикновено външни фактори (наличие на хранителни материали, подходяща температура) контролират клетъчното делене при прокариотите.

Репликация на ДНК. Геномът на прокариотите е представен от една циклична ДНК молекула. Върху нея има специфична зона, наричана репликационна точка, състояща се от повече от 22 различни протеина.

 

dna_replica_proc2 

 

 

 

Тази репликационна точка е прикачена към плазмената мембрана и от нея започва копирането на ДНК молекулата. Новите "дъщерни" геноми се раздалечават един от друг още по време на репликацията, оставайки прикачени към плазмената мембрана с репликационните си точки.

 

 

ДНК сегрегация. Дъщерните геноми биват активно prosto_delene_1раздалечавани от процеса на репликация на ДНК молекулата и от продължаващото удължаване на майчината клетка. Първата зона от ДНК молекулата, която се удвоява, е репликационната точка. Двете нови репликационни точки се раздалечават и нова плазмена мембрана започва да се изгражда между тях. Когато процеса на репликация и удължаване завърши, в двата противоположни края на майчината клетка има две ДНК молекули, почти напълно разделени с нова плазмена мембрана. Залагането на плазмената мембрана между двата дъщерни генома осигурява във всяка нова клетка да попадне по един от тях.

 

Цитокинеза. След приключване на репликацията, клетката навлиза в кратък период на покой, след който, цитокинезата започва с леко вгъване на плазмената мембрана на клетката и формиране на пръстен от протеини. Този пръстен се свива и осигурява окончателното разделяне на двете нови клетки, чрез прищъпване на майчината. Накрая, всяка от новообразуваните клетки изгражда нова клетъчна стена, около плазмената си мембрана.